Tanıtım

Akademik Kadro

Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Hüdaver ATASOY (Program Sorumlusu)

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Töre ŞAMİLOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Reyhan CANATAN İLBEY

Öğr. Gör. Dr. Muhammet YORULMAZ

Öğr. Gör. Nuri Kaya Han KILAN

 

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar taban­lı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir bilim dalıdır. Kontrol ve Oto­masyon Teknolojisi, teknolojinin gelişmesiyle sürekli kendini yenileyen ve her gün gelişen bir alandır. Son zamanların önemli gelişmeleri arasında yer alan akıllı sis­temler, her yanımızı sarmış durumdadır. İnsanların yaşam kalitesini de yükseltme­yi amaçlayan bu sistemler sayesinde, zamandan tasarruf etmenin yanında, üretimde kalite ve süreklilik belirli standartlara göre oluşturulmaktadır. Bu da kontrol ve oto­masyon teknolojisi ile sağlanmaktadır.

Günümüzde etkisini iyice göstermeye başlayan Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi; artık her yönüyle yaşam kalitemizi belirlemekte ve insan ihtiyaçlarının karşılanma­sı adına hem dünyada hem de ülkemizde sanayiden tarıma kadar birçok alanda kilit rol oynamakta olup bu alanda endüstride ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiya­cı da gün geçtikçe artmaktadır.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programının amacı; Temel Elektrik ve Elektronik, Sayısal Elektronik, Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları, Enstrumantasyon, İşlem Öl­çümü, Elektrik Makineleri ve Kumanda, İngilizce ve Mesleki İn­gilizce, Otomatik Kontrol ve Programlanabilir Mantık Kontrolörü (PLC), SCADA gibi derslerle öğrencilere en basit bir sıcaklık kontrolünden, robot teknolojisine kadar bü­tün endüstriyel alanlardaki yeniliklerin tanıtımı, öğretilmesi ve bizzat kendi elleriyle imalat, bakım ve onarım yapabilme kabiliyetinin verilmesidir. Bu amaca yönelik te­orik ve pratik bilgilerini endüstride uygulayabilen nitelikli teknik eleman ve yönetici adaylar yetiştirmek amaçlamaktadır.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programından mezun olanlara “Kontrol ve Oto­masyon Teknikeri” unvanı verilir.

İçeriği geniş bir müfredat ile eğitim ve öğretim gördüklerinden, mezunlarımız her türlü endüstriyel tesiste rahatça istihdam edilebilir ve çok çabuk uyum sağlayabi­lirler. Kontrol ve Otomasyon Teknikerleri, ileri teknolojiyi kullanan üretim ve hizmet sektörlerinde; üretim ve bilişim cihazlarının montajı, devreye alınması, işletilmesi, bakım-onarımlarının yapılması, geliştirilmesi, programlanması ve işletme şartlarına uygun otomasyon sistemlerinin (elektrik, elektronik, kontrol, mekanik, programlama vb.) tasarlanması, kurulması ve uygulanması işlerinde çalışırlar. Ayrıca, petro kim­ya, gıda, tekstil, otomotiv, tıp ve benzeri sektörlerde daha çok otomatik kumanda ci­hazlarının üretildiği ve uygulandığı büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde görev yaparlar. Daha çok endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ve üretimde yüksek ve­rimliliğin sağlanması için ileri teknolojinin kullanıldığı işletmelerde iş bulma olana­ğı yüksektir.

 

Birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü yapılan staj ile öğrenilen teorik bilgilerin uy­gulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sek­törle iletişim kurmaları gerçekleşmektedir.

Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyon­ları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunları­nın Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma ola­nağına sahiptir.

Programın avantajları

Kontrol ve otomasyon Teknolojisi;

• Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek dü­zeyde bilgi ile donatır.

• Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik iyileş­tirme sağlar.

• Eğitim, sağlık ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen öğ­renim ortamı oluşturur.

• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.

• Yaratıcılığı ve girişimi geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.

• Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacak­ları iş yerleri sağlamaya çalışır.

• Öğrencileri eğitim ücreti indirimleri destekler.

Program mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

• Üretim yapan fabrikaların üretim hatlarında kullanılan otomasyon sistemlerini ve ma­kinelerinin kullanım, bakım, onarım, kalibrasyonu ile bu cihazların otomatik kontro­lünde kullanılan kontrol aygıtlarının kullanımı ve programlanması ile ilgili işler

• Her türlü otomasyon sistemleri ile ilgili sektörün teknik servisleri, bakım-onarım birimleri, Mikrokontrolör programlama ve ar-ge departmanları

• Kontrol sistemleri, PLC programlama, kurulum

• Mekatronik Sistemler ile ilgili sektörde

• Robot teknolojisi kullanan işletmeler

• Elektrik-elektronik Sistemlerin montaj ve demontaj işleri

• Elektrik-elektronik cihaz imalat fabrikaları, üretim, kalite kontrol birimleri

• Elektronik tasarım büroları, proje, plan

• Güvenlik sistemleri, üretim, montaj, bakım onarım

• Güç elektroniği, güç kaynakları, enerji sektörü

• Tıp elektroniği, üretim, montaj, servis, bakım

• Ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların seslendirilmesi

• Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapan tesisler

• Savunma sanayi

• Otomotiv sanayi

• Tekstil, boya, kimya ve ağaç işleri

Programın ayrıcalıklı yanları

• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanma­sına özen gösterilir.

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değer­lendirilmesine olanak verir.

• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.

• Öğrencilere burs, %75 ve %50 oranlarında indirim sağlanmaktadır.

• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.

• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verir.

• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlar.

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur.

Staj ve uygulamalı eğitim imkânları

Kontrol ve Otomasyon Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak iş­letmelerin ilgili departmanlarında ikinci yarıyılın sonunda 30 işgünlük staj ve dör­düncü yarıyılda işyeri uygulaması yapmak zorundadırlar. Staj ve işyeri uygulaması için gidilecek işletmenin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, üniversite-sanayi iş­birliği doğrultusunda gerekli yazışmalar yapılarak öğrenci istihdam edecek işletme­ler bulunarak da yapılmaktadır. Program bünyesinde yapılan bu iki uygulama ile öğ­rencilerin kendi alanlarında deneyim kazanması, değişik sektörleri tanıması ve istih­damın sağlanması hedeflenmektedir.

Programı ek puanla tercih edebilecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları için alan ve dal adları

• Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

• Denizcilik Alanı Gemi Otomasyonu ve Gemi Elektroniği ve Haberleşme Dalları

• Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları

• Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

• Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik ve Raylı Sis­temler Mekatronik Dalları

• Tekstil Teknolojisi Alanı Tekstil Mekatroniği Dalı

• Uçak Bakım Alanı Uçak Elektroniği Alanı

• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

Dikey geçiş sınavı ile tercih yapılabilecek lisans programları

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği , Kontrol ve Otomas­yon Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği , Mekatronik Mühen­disliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Sistem Mühendisliği.